Prečo potrebujete mať bezpečnostný projekt

Dôvody prečo mať bezpečnostný projekt

 

Podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (úplné znenie zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov), vyplýva pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov informačných systémov (v zmysle zákona) povinnosť zabezpečiť ochranu osobných údajov.

Táto zákonná povinnosť sa teda týka všetkých spoločností, ktoré prevádzkujú maklérsky systém ICM2.

 

Podľa zákona za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a sprostredkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania.

Na tento účel je potrebné, aby prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, pričom musí brať do úvahy najmä:

 

Zo zákona je prevádzkovateľ povinný mať vypracovaný bezpečnostný projekt, okrem iného v prípadoch, ak informačný systém spracúva osobitné kategórie osobných údajov a je prepojený na internet (kompletný bezpečnostný projekt).

 

Kto všetko musí mať vypracovaný bezpečnostný projekt?

Obstaranie bezpečnostného projektu pre spoločnosť